Gebruiksvoorwaarden

Voorwaarden

1. BINDEND EFFECT. Dit is een bindende overeenkomst tussen jou en ’. Choses.biz Door gebruik te maken van de website op ’. https://choses.biz, gaat u akkoord met deze gebruiksvoorwaarden. Als u deze gebruiksvoorwaarden op enig moment onaanvaardbaar vindt, moet u de site onmiddellijk verlaten en alle gebruik ervan staken.

2. PRIVACYBELEID. We respecteren uw privacy en geven u de controle over de behandeling van uw persoonlijke informatie. Een volledige verklaring van ons huidige privacybeleid is te vinden door hier te klikken. Ons privacybeleid wordt door deze verwijzing uitdrukkelijk in deze Overeenkomst opgenomen.

3. TOEPASSELIJK RECHT. Deze gebruiksvoorwaarden worden geïnterpreteerd in overeenstemming met en worden beheerst door de wetten van Californië en de Verenigde Staten, zonder verwijzing naar regels met betrekking tot wetsconflicten. Deze site is bedoeld voor gebruik door personen die gevestigd zijn in de Verenigde Staten van Amerika.

4. MINIMUM LEEFTIJD. U moet minimaal 18 jaar oud zijn om toegang te krijgen tot en deel te nemen aan deze site. Je garandeert en garandeert dat je ten minste 18 jaar oud bent en in staat bent om deze Overeenkomst aan te gaan vanuit een juridisch perspectief.

5. EBOOK-SIGNUPS EN MAILINGS. Je hebt de mogelijkheid, maar geen verplichting, om je aan te melden en een gratis eBook van ons te ontvangen. Als u dat doet, gaat u ermee akkoord om van ons een verdere e-mail van commerciële aard te ontvangen.

6. E-MAILCOMMUNICATIE. Wanneer u contact met ons opneemt, gaat u er uitdrukkelijk mee akkoord en gaat u ermee akkoord om e-mailreacties van ons te ontvangen. Deze e-mailcommunicatie kan commercieel of niet-commercieel van aard zijn. Niet-commerciële e-mails kunnen omvatten, maar zijn niet beperkt tot, administratieve problemen en aankondigingen van wijzigingen in deze voorwaarden, het privacybeleid of andere sitedocumentatie.

7. GEBRUIK VAN SOFTWARE. Het Bedrijf kan bepaalde software vanaf de Site voor u beschikbaar maken. Als u software van de Site downloadt, wordt de software, inclusief alle bestanden en afbeeldingen in of gegenereerd door de software, en de bijbehorende gegevens (gezamenlijk “Software”) geacht door het Bedrijf aan u in licentie te zijn gegeven voor uw persoonlijke, niet-commerciële, alleen thuisgebruik. Het bedrijf draagt ​​de titel of de intellectuele eigendomsrechten niet over aan de software en het bedrijf behoudt de volledige en volledige eigendom van de software, evenals alle intellectuele eigendomsrechten daarin. U mag de software niet verkopen, herdistribueren of reproduceren, noch mag u de software decompileren, reverse-engineeren, demonteren of anderszins converteren naar een voor mensen waarneembare vorm. Alle handelsmerken en logo’s zijn eigendom van het bedrijf of zijn licentiegevers en u mag ze op geen enkele manier kopiëren of gebruiken.

8. GEBRUIKERSINHOUD. Door het plaatsen, downloaden, weergeven, uitvoeren, verzenden of anderszins verspreiden van informatie of andere inhoud (“Gebruikersinhoud”) naar de site, verleent u Bedrijf, haar gelieerde ondernemingen, functionarissen, directeuren, werknemers, consultants, agenten en vertegenwoordigers een permanent , niet-exclusieve licentie om gebruikersinhoud te gebruiken in verband met de werking van de internetbedrijven van het bedrijf, zijn gelieerde ondernemingen, functionarissen, directeuren, werknemers, consultants, agenten en vertegenwoordigers, inclusief maar niet beperkt tot een recht om te kopiëren, verspreiden, verzenden, Gebruikersinhoud openbaar weergeven, openbaar uitvoeren, reproduceren, bewerken, vertalen en opnieuw formatteren. U krijgt geen vergoeding voor gebruikersinhoud. U stemt ermee in dat het Bedrijf uw naam mag publiceren of anderszins bekendmaken in verband met uw Gebruikersinhoud. Door gebruikersinhoud op de site te plaatsen, garandeert en verklaart u dat u de rechten op de gebruikersinhoud bezit of anderszins geautoriseerd bent om gebruikersinhoud te plaatsen, distribueren, weergeven, uitvoeren, verzenden of anderszins te distribueren.

9. NALEVING VAN INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN. Bij het bezoeken van de site gaat u ermee akkoord de intellectuele eigendomsrechten van anderen te respecteren. Uw gebruik van de site wordt te allen tijde beheerst door en is onderworpen aan wetten met betrekking tot copyright-eigendom en gebruik van de intellectuele eigendom. U gaat ermee akkoord om geen informatie of inhoud te uploaden, downloaden, weergeven, uitvoeren, verzenden of anderszins te verspreiden in strijd met de auteursrechten, handelsmerken of andere intellectuele eigendomsrechten of eigendomsrechten van derden. U stemt ermee in zich te houden aan wetten met betrekking tot het eigendom van auteursrechten en het gebruik van intellectueel eigendom, en u bent als enige verantwoordelijk voor schendingen van alle relevante wetten en voor inbreuken op rechten van derden veroorzaakt door inhoud die u verstrekt of verzendt, of die wordt geleverd of verzonden met uw gebruikers-ID. De last om te bewijzen dat enige inhoud geen wetten of rechten van derden schendt, ligt uitsluitend bij u. Alle Digital Millennium Copyright Act-zaken worden verwerkt in overeenstemming met ons DMCA-beleid, dat u kunt openen via de DMCA-link onderaan de pagina.

10. ONGEPASTE INHOUD. U stemt ermee in geen inhoud te uploaden, downloaden, weergeven, uitvoeren, verzenden of anderszins te verspreiden die (a) lasterlijk, lasterlijk, obsceen, pornografisch, beledigend of bedreigend is; (b) gedrag bepleit of aanmoedigt dat een strafbaar feit zou kunnen vormen, aanleiding zou kunnen geven tot burgerlijke aansprakelijkheid of anderszins enige toepasselijke lokale, staats-, nationale of buitenlandse wet of regelgeving zou schenden; (c) adverteert of op een andere manier geld vraagt ​​of een verzoek is voor goederen of diensten; of (d) medisch advies geeft aan andere gebruikers. Het bedrijf behoudt zich het recht voor om uw ontvangst, verzending of andere distributie van dergelijk materiaal via de site te beëindigen en, indien van toepassing, dergelijk materiaal van zijn servers te verwijderen. Het bedrijf is voornemens volledig samen te werken met wetshandhavers of -instanties bij het onderzoeken van schendingen van deze voorwaarden of van toepasselijke wetten.

11. NALEVING VAN INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN. Wanneer u de site bezoekt, gaat u ermee akkoord de wet te respecteren en de intellectuele eigendomsrechten van anderen te respecteren. Uw gebruik van de site wordt te allen tijde beheerst door en is onderworpen aan wetten met betrekking tot copyright-eigendom en gebruik van een intellectueel eigendom. U stemt ermee in om geen informatie of inhoud (gezamenlijk “Inhoud”) te uploaden, downloaden, weergeven, uitvoeren, verzenden of anderszins te verspreiden in strijd met de auteursrechten, handelsmerken of andere intellectuele eigendomsrechten of eigendomsrechten van derden. U stemt ermee in zich te houden aan wetten met betrekking tot het eigendom van auteursrechten en het gebruik van intellectueel eigendom, en u bent als enige verantwoordelijk voor schendingen van alle relevante wetten en voor inbreuken op rechten van derden veroorzaakt door inhoud die u verstrekt of verzendt, of die wordt geleverd of verzonden via uw account. De last om te bewijzen dat enige inhoud geen wetten of rechten van derden schendt, ligt uitsluitend bij u.

12. GEEN GARANTIES. WIJ WIJZEN ALLE GARANTIES AF. WIJ MAKEN DE SITE BESCHIKBAAR “AS IS” ZONDER ENIGE GARANTIE. U VERZEKERT HET RISICO VAN ENIGE EN ALLE SCHADE OF VERLIES DOOR GEBRUIK VAN OF ONMOGELIJKHEID OM DE SITE OF DE SERVICE TE GEBRUIKEN. VOOR ZOVER WETTELIJK TOEGESTAAN WIJZEN WIJ UITDRUKKELIJK ALLE EN ALLE GARANTIES, EXPLICIET OF IMPLICIET, MET BETREKKING TOT DE SITE, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALDE TOEPASSING, TOE. WE GARANDEREN NIET DAT DE SITE OF DE SERVICE AAN UW EISEN VOLDOET OF DAT DE WERKING VAN DE SITE OF DE SERVICE ONONDERBROKEN OF FOUTLOOS ZAL ZIJN.

13. BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID. ONZE AANSPRAKELIJKHEID VOOR U IS BEPERKT. VOOR ZOVER WETTELIJK TOEGESTAAN, ZIJN WIJ IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK VOOR SCHADE VAN ENIGE SOORT (MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, SPECIALE, INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE, VERLOREN WINST OF VERLOREN GEGEVENS, ONGEACHT DE VOORAFGAANDE ZAKEN) ) VOORTKOMEND UIT OF IN VERBAND MET UW GEBRUIK VAN DE SITE OF ENIGE ANDERE MATERIALEN OF DIENSTEN DIE DOOR ONS AAN U ZIJN VERSTREKT. Deze beperking is van toepassing ongeacht of de schade voortvloeit uit contractbreuk, onrechtmatige daad of enige andere juridische theorie of vorm van actie.

14. AANGESLOTEN SITES. We hebben geen controle over en geen aansprakelijkheid voor websites of materialen van derden. We werken samen met een aantal partners van wie de internetsites aan de site kunnen zijn gekoppeld. Omdat we geen controle hebben over de inhoud en prestaties van deze partner- en gelieerde sites, geven we geen garanties over de nauwkeurigheid, valuta, inhoud of kwaliteit van de informatie die door dergelijke sites wordt verstrekt, en nemen we geen verantwoordelijkheid voor onbedoelde, aanstootgevende, onnauwkeurige , misleidende of onwettige inhoud die zich op die sites kan bevinden. Evenzo hebt u van tijd tot tijd in verband met uw gebruik van de site mogelijk toegang tot inhoudsitems (inclusief, maar niet beperkt tot, websites) die eigendom zijn van derden. U erkent en gaat ermee akkoord dat we geen garanties geven over, en geen verantwoordelijkheid aanvaarden voor, de nauwkeurigheid, valuta, inhoud of kwaliteit van deze inhoud van derden, en dat, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald, deze Gebruiksvoorwaarden uw gebruik van enige en alle inhoud van derden.

15. VERBODEN GEBRUIK. We leggen bepaalde beperkingen op aan uw toegestane gebruik van de site. Het is u niet toegestaan ​​beveiligingsfuncties van de Site te schenden of te proberen te schenden, inclusief maar niet beperkt tot (a) toegang tot inhoud of gegevens die niet voor u bedoeld zijn, of inloggen op een server of account waartoe u geen toestemming heeft; (b) pogingen om de kwetsbaarheid van de site of een bijbehorend systeem of netwerk te onderzoeken, scannen of testen, of om beveiligings- of authenticatiemaatregelen te doorbreken zonder de juiste autorisatie; (c) de service aan een gebruiker, host of netwerk verstoren of proberen te verstoren, inclusief maar niet beperkt door middel van het indienen van een virus op de site, overbelasting, “overstroming”, “spamming”, “mailbombardementen”, ” crashen “of een” DDOS “-aanval op de site starten; (d) het gebruik van de site om ongevraagde e-mail te verzenden, inclusief, maar niet beperkt tot, promoties of advertenties voor producten of diensten; (e) het vervalsen van een koptekst van een TCP / IP-pakket of een deel van de koptekstinformatie in een e-mail of in een bericht met behulp van de site; of (f) de broncode die door ons wordt gebruikt bij het aanbieden van de Site probeert te wijzigen, reverse-engineeren, decompileren, demonteren of anderszins te verminderen of te proberen te herleiden tot een voor mensen waarneembare vorm. Elke schending van de systeem- of netwerkbeveiliging kan leiden tot burgerlijke en / of strafrechtelijke aansprakelijkheid.

16. VRIJWARING. U stemt ermee in ons te vrijwaren voor bepaalde handelingen en nalatigheden. U stemt ermee in om het Bedrijf, zijn gelieerde ondernemingen, functionarissen, directeuren, werknemers, consultants, agenten en vertegenwoordigers te vrijwaren, te verdedigen en onschadelijk te houden voor alle claims, verliezen, aansprakelijkheid, schade en / of kosten van derden (inclusief redelijke advocaatkosten) en kosten) die voortvloeien uit uw toegang tot of gebruik van de site, uw schending van deze gebruiksvoorwaarden, of uw schending, of schending door een andere gebruiker van uw account, van enig intellectueel eigendom of andere rechten van een persoon of entiteit. We zullen u onmiddellijk op de hoogte stellen van een dergelijke claim, verlies, aansprakelijkheid of vraag, en zullen u op uw kosten redelijke hulp bieden bij het verdedigen van een dergelijke claim, verlies, aansprakelijkheid, schade of kosten.

17. AUTEURSRECHT. Alle inhoud van de site of dienst is Copyright © ’. 2020. ’’. Choses.biz. ’.

18. SCHEIDBAARHEID; AFSTAND. Als een bevoegde rechtbank om welke reden dan ook van mening is dat een voorwaarde of voorwaarde in deze Gebruiksvoorwaarden niet afdwingbaar is, blijven alle andere voorwaarden onaangetast en volledig van kracht. Geen enkele verklaring van afstand van enige schending van enige bepaling van deze gebruiksvoorwaarden vormt een verklaring van afstand van enige eerdere, gelijktijdige of volgende schending van dezelfde of andere bepalingen hiervan, en geen enkele verklaring van afstand zal van kracht zijn tenzij schriftelijk gedaan en ondertekend door een geautoriseerde vertegenwoordiger van de afziende partij.

19. GEEN LICENTIE. Niets op de site mag worden begrepen als het verlenen van een licentie voor het gebruik van handelsmerken, servicemerken of logo’s die eigendom zijn van ons of van een derde partij.

20. GEBRUIK ALLEEN IN DE VERENIGDE STATEN. De site wordt beheerd en beheerd door het bedrijf vanuit haar kantoren in de staat Californië. Het domein van de website is geregistreerd in de Verenigde Staten en de site wordt gehost in de Verenigde Staten. Het beoogde publiek voor deze site bestaat uitsluitend uit individuen in de Verenigde Staten. Het bedrijf verklaart niet dat het materiaal of de services waartoe u toegang hebt gekregen, beschikbaar of geschikt zijn voor gebruik op andere locaties. Uw gebruik van of toegang tot de site mag niet worden opgevat als een doelbewust gebruik maken van de voordelen of het voorrecht van het bedrijf om zaken te doen in een andere staat of jurisdictie dan Californië en de Verenigde Staten.

21. WIJZIGINGEN. Bedrijf behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden te wijzigen. Mocht het Bedrijf naar eigen goeddunken een dergelijke wijziging proberen aan te brengen, die naar onze mening materieel is, dan zullen we:

(a) 15 dagen voordat de wijziging van kracht wordt u per e-mail op de hoogte stellen van de wijziging, en
(b) Publiceer op de homepage het feit dat er een wijziging zal worden aangebracht.

Mocht een bevoegde rechtbank deze wijzigingsbepaling ongeldig verklaren, dan wordt deze wijzigingsclausule beëindigd als onderdeel van deze overeenkomst. Alle wijzigingen in de voorwaarden zijn toekomstgericht.

Close Bitnami banner
Bitnami